សម្ភារៈសិក្សា


CAN DO SERIES 

Little Beginners

First Step 1 - Hello

First Step 2 - At School

First Step 3 - House

First Step 4 - My Town

Workbooks & Teacher's books available at all levels. 

CAN DO SERIES

Primary 1 - Friends

Primary 2 - On the Go

Primary 3 - Colorful Days

Primary 4 - Primary 6

Workbooks & Teacher's books available at all levels.

STEP TO SERIES

Step To - First Step

Step To - Junior

Step To - Primary

Step To - Preliminary

Step To - Elementary

STEP TO SERIES

Step To - Pre-Intermediate

Step To - Intermediate

Step To - AcCEPT Proficiency

Step To - Preliminary

Step To -Masters

សូមធ្វើការជជែកអំពីវា.....

នៅក្នុងគេហទំព័រនេះយើងបានធ្វើការផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានខ្លីៗ លោកអ្នកប្រហែលជាមានសំណួរមកកាន់យើងខ្ញុំ។

សូមធ្វើការបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមហើយធ្វើការផ្ញើសារ នោះសហការីយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗ ។