ការប្រលងអន្តរជាតិ

រៀននៅបរទេស

សម្ភារៈសិក្សា

ផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មអប់រំដែលមានគុណភាពនិងជំនាញច្បាស់លាស់តាមបែបស្តង់ដារអន្តរជាតិ

កាលបរិច្ឆេទការប្រលងភាសាអង់គ្លេសបែបអន្តរជាតិ Anglia 2020

សិក្សាបន្ថែម

ជំរុំរដូវក្តៅអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២០

ស្វែងយល់បន្ថែម

ផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនូវសិក្ខាសាលារបស់កម្មវិធីសិក្សាសៀវភៅ Can Do នៅសាលារៀនរបស់អ្នក

សិក្សាបន្ថែម